John O'Sullivan, Tourism Australia

GET TO KNOW JOHN O'SULLIVAN, MANAGING DIRECTOR OF TOURISM AUSTRALIA